Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
X

Regulamin świadczenia usługi GetTime.biz

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne

1.Definicje

1.1.Usługodawca – GetSales z o.o. z siedzibą w Janowiec Wieś 22,.NIP 5621803382 KRS 0000439196 Regon: 341352670

1.2.Usługa – dostęp do Aplikacji wspierającej zarządzanie firmą (zarządzanie czasem, zarządzanie projektami, baza wiedzy, social, pliki), udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy.

1.3.Klient - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi - poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy - oraz posiadający zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw;

1.4.Aplikacja - oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępnianie Klientowi na komputerze Klienta poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTP lub HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła pod adresem przypisanym do Użytkownika, umożliwiające świadczenie Usługi.

1.5.Konto - utworzony zbiór zasobów i uprawnień dla całej zarejestrowanej firmy w ramach Usługi.

1.6.Użytkownik – Klient lub pracownik Klienta korzystający z Usługi, przypisany do Konta.

1.7.Opłata - wynagrodzenie wnoszone z góry przez Klienta za Usługę świadczoną w ustalonym miesięcznym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych Usługodawcy, płatne przelewem bankowym po wystawieniu przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego lub pobierane automatycznie przez Usługodawcę z konta w systemie PayPal Klienta.

1.8.Subskrypcja PayPal - subskrypcja dokonywana przez klienta w systemie PayPal będąca jednocześnie wyrażeniem zgody na pobieranie przez Usługodawcę Opłaty z konta PayPal Klienta

1.9.Limit Liczby Użytkowników - maksymalna liczba Użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z Usługi.

1.10.Panel Klienta - specjalna strona internetowa udostępniona przez Usługodawcę, służąca do zarządzania Kontem.

1.11.Plan Taryfowy - definiuje Limit Liczby Użytkowników, Opłatę, długość Okresu Rozliczeniowego oraz wybór konktretnych Usług

1.12.Okres Rozliczeniowy - okres trwający od opłacenia przez Klienta Konta przez ilość dni przewidzianą w Planie Taryfowym.

1.13.Przeglądarka Internetowa - oprogramowanie zainstalowane na komputerach Klienta, służące do komunikacji z Usługą, znajdujące się na liście oprogramowania zatwierdzonego przez Usługodawcę, dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy.

1.14.Umowa - porozumienie Usługodawcy i Klienta na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi a Klient do wniesienia Opłaty zgodnej z Planem Taryfowym.

1.15.Zawieszenie Świadczenia Usługi - blokada dostępu do Konta dla Użytkowników.

1.16.Zaprzestanie Świadczenia Usługi - całkowite usunięcie Konta wraz ze wszytskimi danymi.

2.Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.

3.Zamawiając Usługę Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy regulamin.

4.Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnej chwili poprzez wydanie przez Klienta stosownego oświadczenia.

5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.

 

Rozdział II. 

Prawa i obowiązki Klienta

1.Klient jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych do Konta.

2.Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy drogą poczty elektornicznej pod adresem support@gettime.biz

3.Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi.

 

Rozdział III. 

Prawa i obowiązki Usługodawcy

1.Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi, za którą Klient wnosi okresową Opłatę.

2.Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:

2.1. nieprawidłowym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej Klienta,

2.2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,

2.3. działaniem osób trzecich,

2.4. spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

3.Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.

4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do Zaprzestania bądź Zawieszenia Świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:

4.1. podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,

4.2. naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu,

4.3. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,

4.4. nieopłacenia przez Klienta faktury bądź faktury pro forma wystawionej przez Usługodawcę.

5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do Zawieszenia Świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku nieopłacenia przez Klienta faktury bądź faktury pro forma wystawionej przez Usługodawcę. 

6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, Zaprzestania Świadczenia Usługi i usunięcia darmowego Konta, na które nie logował się żaden Użytkownik przez okres co najmniej 30 dni.

7.Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Aplikacji oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.

8. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika na stronach internetowych Usługodawcy.

 

Rozdział IV. 

Zamawianie i świadczenie Usługi, Plany Taryfowe i Płatności

1.Usługodawca udostępnia szereg płatnych Planów Taryfowych, różniących się parametrami Konta.

2.Wypełnienie przez Klienta odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oznacza złożenie zamówienia na Usługę.

3.Usługa aktywowana jest w momencie złożenia zamówienia na trwający maksymlanie 30 dni bezpłatny okres próbny liczony od dnia utworzenia Konta, niezależnie od wybranego Planu Taryfowego.

4.Usługodawca oświadcza, że umożliwienie Klientowi dostępu do aplikacji GetTime na trwający maksymalnie do 30 dni kalendarzowych bezpłatny okres próbny nie stanowi świadczenia usługi w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz przepisów podatkowych i jest dokonywane nieodpłatnie, wyłącznie w celach testowych i reklamowych na rzecz Klienta. W okresie próbnym Klient wprowadza wszelkie dane, w tym informacje mogące stanowić dane osobowe, do aplikacji GetTime wyłącznie na swoje ryzyko i odpowiedzialność prawną. 

5. Opłacenie usługi przerywa bieg okresu próbnego.

6. Jeżeli po okresie 30 dni bezpłatnego okresu próbnego Klient nie opłaci Usługi, Konto zostanie zablokowane.

7. W przypadku chęci opłacenie przez Klienta wybranego Planu, jest on zobowiązany do uiszczenia Opłaty:

7.1. Przez system PayPal. Bez rejestracji (kartą kredytową) lub przez konto w systemie PayPal

7.2. Przez przelew bankowy, na podstawie faktury pro forma, wysłanej na e-mail.

8.W przypadku uiszczania opłaty poprzez subskrypcję PayPal, opłata będzie pobierana przez Usługodawcę automatycznie z konta PayPal Klienta pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego. Faktura za Usługę będzie wystawiana w momencie pobrania płatności przez system PayPal. W przypadku braku możliwości automatycznego pobrania Opłaty z konta PayPal Klienta, świadczenie Usługi zostanie zawieszone do czasu skutecznego zrealizowania płatności.

9. W przypadku uiszczania opłaty na podstawie faktury pro forma, faktura będzie wystawiania po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy

10.Opłata za Usługę ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu generowania faktury pro forma lub w dniu naliczania opłaty z pomocą subskrypcji PayPal. Aktualny cennik dostępny jest na stronach internetowych Usługodawcy.

11.Opłata za Usługę dotyczy Okresu Rozliczeniowego zgodnego ze złożonym przez Klienta zamówieniem.

12.Klient ma prawo do zmiany Planu Taryfowego w dowolnym momencie Okresu Rozliczeniowego poprzez zmianę parametrów w Panelu Klienta.

12.1. W przypadku zmiany Planu Taryfowego, nowy Plan Taryfowy wejdzie w życie z nowym Okresem Rozliczeniowym.

13. Niewniesienie opłaty za świadczenie Usługi zgodnie z terminem płatności skutkowało będzie Zawieszeniem Świadczenia Usługi.

14. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy i rezygnacji z Usługi bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub przez Panel Klienta. Rozwiązanie Umowy wiąże się z trwałym usunięciem Konta wraz ze wszystkimi danymi. Rozwiązanie umowy następuję:

14.1. Natychmiast, jeśli Klient złoży oświadczenie poprzez wydanie dyspozycji usunięcia Konta w Panelu Klienta, lub

14.2. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia w formie pisemnej.

15.Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

16.Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną.

 

Rozdział V. 

Reklamacje

1.Klient może złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji bądź kwoty faktury.

2.Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres support@gettime.biz wysłanego z e-maila na którego Konto było rejestrowane.

3.Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji popowinna wskazywać Konto, Użytkownika oraz czas i szczegółowych okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błedu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wsytąpieniu problemu.

4.Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.

5.Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wpłyniecia. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 60 dni.

 

Rozdział VI. 

Ochrona danych osobowych

1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

2.Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.

3.Klient oświadcza, że na podstawie oddzielnie zawartej z Usługodawcą umowy w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami) powierzy Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia Usługi. W przypadku nie zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta (nie odesłanie podpisanej umowy w terminie 7 dni od jej otrzymania) Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi do momentu doręczenia mu w.w. umowy, względnie ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie usługi z powodu nie wypełnienia przez Klienta obowiązków prawnych, wynikających z w.w. przepisu.

4.Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klienta innym podmiotom.

5.Dane jakie zgromadzą się w ramach Konta na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią własność Klienta, są informacjami poufnymi i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.

6.Usługodawca zobowiązuję się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:

6.1. świadczenie Usługi

6.2. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych

6.3. cykliczne testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności

6.4. zautomatyzowanego gromadzenia danych statystycznych dotyczących sposobu użycia Aplikacji przez Użytkowników

6.5. prób odtwarzania błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Klienta

 

Rozdział VIII.

Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.

2.Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Aplikacji i Usługi stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.